K1190.pdf 데이터시트 (총 1 페이지) - 파일 다운로드 K1190 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

2SK1190
External dimensions 1 ...... FM20
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25ºC)
Symbol
Ratings
Unit
VDSS
60
VGSS
±20
ID ±22
ID (pulse)
±88 (Tch 150ºC)
PD 35 (Tc = 25ºC)
EAS *
17
Tch 150
Tstg 55 to +150
*: VDD = 25V, L = 50µH, IL = 20A, unclamped,
See Figure 1 on Page 5.
V
V
A
A
W
mJ
ºC
ºC
Electrical Characteristics
Symbol
Ratings
min typ
V(BR) DSS
60
I GSS
I DSS
VTH 2.0
Re (yfs) 7.3 11
RDS (on)
0.04
Ciss 1300
Coss
650
ton 130
toff 60
max
±500
250
4.0
0.05
(Ta = 25ºC)
Unit Conditions
V ID = 250µA, VGS = 0V
nA VGS = ±20V
µA VDS = 60V, VGS = 0V
V VDS = 10V, ID = 250µA
S VDS = 10V, ID = 12A
VGS = 10V, ID = 12A
pF VDS = 25V, f = 1.0MHz,
pF VGS = 0V
ns ID = 12A, VDD = 30V,
VGS = 10V,
ns See Figure 2 on Page 5.
VDS ID Characteristics
24
20 10V
5.5V
5V
10
VGS = 4.5V
0
0123 45
VDS (V)
VGS ID
24
20
Characteristics
VDS = 10V
10
25ºC
125ºC
0
02
TC = 55ºC
46
VGS (V)
8 10
ID RDS (ON) Characteristics
50
40
VGS =10V
30
20
10
0
0 10 20 24
ID (A)
ID Re (yfs) Characteristics
50
TC = 55ºC
VDS = 10V
25ºC
10 125ºC
5
1
0.5
0.3
0.05 0.1
0.5 1
5 10
ID (A)
50
VGS VDS Characteristics
4
3
2
1 ID = 22A
0
35
ID =12A
10 20
VGS (V)
TC RDS (ON)
80
60
Characteristics
ID =12A
VGS =10V
40
20
0
50
0 50
Tc (ºC)
100
150
VDS Capacitance Characteristics
5000
VGS = 0V
f = 1MHz
1000
500
Ciss
Coss
100
50
0
Crss
10 20 30 40 50
VDS (V)
VSD IDR Characteristics
24
20
10V
10
5V
VGS = 0V
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
VSD (V)
Safe Operating Area
(Tc = 25ºC)
100
ID (pulse) max
50 RDSL(IOMNII)TDEDmax
10
5
1
0.5
0.5 1
5 10
VDS (V)
50 100
Ta PD Characteristics
35
30
20
10
Without heatsink
0
0 50 100
Ta (ºC)
150
20