KXF-W1030.pdf 데이터시트 (총 20 페이지) - 파일 다운로드 KXF-W1030 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

STEREO KASSETTDÄCK
KXF-W1030
wwwKCCBK.EDRNWXTTUaOKO--tFDSa44CAOS-R00NPWhOVR13eAISTIe3ONNtI04NUG3.0com
B60-4546-08 (SW)
www.DataSheet4U.com

No Preview Available !

Introduktion
2 Före anslutning av ström
Enheterna är utformade för funktion enligt följande.
U.S.A. och Kanada ................................... enbart AC 120 V
Kina ............................................................ enbart AC 220 V
Australien .................................................. enbart AC 240 V
Europa och U.K. ........................................ enbart AC 230 V
*Övriga länder .............................. AC 110-120 / 220-240 V
Varning : Läs denna sektion noga för en säker hantering.
*Val av spänning
Strömställaren för val av spänning på enhetens baksida är inställd på
den spänning som är standard för det land dit enheten levereras.
Innan du ansluter strömkabeln till vägg-urtaget måste du kontrollera
att inställningen är korrekt för den spänning som finns i urtaget. Är
inställningen felaktig, måste den ställas i korrekt enligt följande
anvisning.
Strömställare för val av spänning
AC110-
120V~
AC220-
240V~
Flytta strömställaren så att den stämmer överens med spänningen i
väggurtaget med hjälp av en liten skruvmejsel eller ett annat spetsigt
verktyg.
OBS:
Vår garanti täcker inte skador som orsakats av för hög ingående
spänning vilket beror på felaktigt inställd strömställare för spänningsval.
Som en ENERGY STAR® Partner, så uppfyller
Kenwood Corporations produkter kraven för energi-
effektivitet i enlighet med ENERGY STAR®
guidelines. Den här produkten kan spara energi. Att spara energi
innebär minskade luftföroreningar och lägre kostnader.
Säkerhetsföreskrifter
Varning : Läs denna sektion noga för en säker hantering.
VARNING : FÖR ATT FÖREBYGGA ELEKTRISK CHOCK, EXPONERA INTE DENNA
APPLIKATION FÖR REGN ELLER FUKT.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT,
DEMONTERA INTE KÅPAN (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA DELAR
SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN I APPARATEN. LÄMNA APPARATEN
TILL UTBILDAD SERVICEPERSONAL FÖR SERVICE.
PILBLIXTSYMBOLEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL VARNAR ANVÄNDAREN FÖR NÄRVARON AV
OISOLERAD “FARLIG SPÄNNING” I APPARATEN SOM KAN VARA AV TILLRÄCKLIG STYRKA
FÖR ATT INNEBÄRA EN FARA FÖR PERSONLIG ELEKTRISK STÖT.
UTROPSTECKNET I EN LIKSIDIG TRIANGEL UPPLYSER ANVÄNDAREN OM NÄRVARON AV
VIKTIGA FUNKTIONS- OCH UNDERHÅLLS- (SERVICE) INSTRUKTIONER I LITTERATUREN SOM
FÖLJER APPLIKATIONEN.
Uppackning
Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör läggs åt sidan så att de inte försvinner.
Undersök apparaten så att den ej har några transportskador. Om din enhet är skadad eller inte fungerar, underrätta omedelbart din återförsäljare. Om
enheten levererades direkt till dig skall fraktföretaget omedelbart meddelas. Enbart mottagaren (personen eller företaget som ragit emot enheten) kan göra
en anmälan om transportskada till transportföretaget.
Vi rekommenderar att du sparar originalförpackningen med dess innehåll för framtida transporter av enheten.

No Preview Available !

Introduktion
Speciella egenskaper
3
Dubbla kassettdäck:
Däck A kan enbart användas för uppspelning och däck B kan användas både för upp- och
inspelning.
Dolby brusreducering:
Dolby B NR-systemet minimerar bakgrundsbruset genom att behandla ljudsignalerna
under upp- och inspelning.
Kopieringsfunktion:
Denna bekväma funktion tillåter kopiering av innehållet på bandet i däck A till bandet i
däck B.
Innehåll
Varning: Läs sidorna märkta noga för en säker hantering.
Introduktion ........................................................................................ 2
Före anslutning av ström ............................................................... 2
Säkerhetsföreskrifter ...................................................................... 2
Speciella egenskaper ............................................................................ 3
Tillbehör ..................................................................................................... 3
VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER .................................................. 4
Systemanslutningar ......................................................................... 6
Kontroller och indikeringar (CT-401/KXF-W1030) ................... 8
Kontroller och indikeringar (CT-403/KXF-W3030) ................... 9
Lyssna på kassettband .................................................................. 10
Förberedelser .......................................................................................... 10
Tillbehör
Normal uppspelning ............................................................................. 10
Stafettuppspelning (enbart CT-403/KXF-W3030) .......................... 11
Bekväm musiksökning (DPSS) .................................................... 12
Hoppfunktionen ...................................................................................... 12
Repeterad uppspelning av ett spår .................................................. 13
Hur man spelar in (enbart däck B) ............................................ 14
Kopiering av band ........................................................................... 16
Bekväm inspelning av CD (enbart däck B) ............................. 17
För trevlig användning .................................................................. 18
Underhåll .................................................................................................. 18
Vid problem ....................................................................................... 19
Specifikationer ......................................................................... 20
Audio-kabel .................. (2)
Systemkontrollkabel ... (1)
Adapter ......................... (1)
(Gäller ej Europa och Australien)
För enhet med europeisk ström-
anslutning på andra platser än i
Europa.
Varning för kondens
Kondens (av dagg) kan uppstå i enheten vid stora temperatur-
skillnader mellan dess in och utsida.
Enheten kan fungera felaktigt om kondens uppstår. Lämna i så
fall enheten med strömmen PÅ i ett par timmar för att sedan
använda den när kondensen torkat.
Var speciellt försiktig för kondens vid följande förhållanden:
När enheten flyttas från ett ställe till ett annat med stora skillnader
i temperatur eller när fuktigheten i rummet där enheten finns ökar
etc.
VARNING:
I DE FLESTA FALL ÄR DET ETT INTRÅNG PÅ COPYRIGHT
ATT GÖRA KOPIOR AV BAND OCH SKIVOR UTAN
TILLSTÅND FRÅN ÄGAREN AV COPYRIGHT. ALLA SOM
VILL KOPIERA I HANDELN TILLGÄNGLIGA BAND ELLER
SKIVOR SKALL KONTAKTA THE MECHANICAL COPY-
RIGHT PROTECTION SOCIETY LIMITED ELLER THE
PERFORMING RIGHTS SOCIETY LIMITED.
Dolby brusreducering tillverkas under licens från Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
“DOLBY” och dubbel-D symbolen är varumärken ägda av Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

No Preview Available !

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Varning : Läs denna sida noga för en säker
hantering.
Läs alla säkerhets- och hanteringsinstruktioner innan du
4 hanterar denna applikation. Iaktta alla varningar på
applikationen och i bruksanvisningen. Följ alla säkerhets-
och hanteringsinstruktioner. Dessa säkerhets- och
hanteringsinstruktioner skall hållas tillgängliga för framtida
referens.
1. Strömkälla – Denna applikation får enbart anslutas till en
strömkälla av den typ som anges i bruksanvisningen eller
på applikationen. Om du är osäker på vilken typ av ström
som är ansluten till ditt hem, skall du kontakta leverantören.
För applikationer som skall försörjas med batteri(er) eller
andra källor, se bruksanvisningen.
2. Skydda strömkabeln – Strömkablarna skall dras på så
sätt att man inte trampar på dem eller att de kläms på grund
av att man ställer saker på dem. Man skall ta speciell
hänsyn i kablarnas bägge ändar.
Dra eller sträck
aldrig kabeln.
3. VARNING – Polarisering – Denna applikation kan vara
utrustad med en speciell kontakt för polariserad växelström
(en kontakt som har två olika breda anslutningsbleck).
Denna kontakt passar bara åt ett håll i de speciella urtagen.
Detta är en säkerhetsegenskap. Om du inte kan sticka in
kontakten hela vägen i urtaget kan du prova med att vända
den. Om kontakten fortfarande inte passar, kontakta en
utbildad elektriker för utbyte av urtaget. Upphäv inte
säkerhetssyftet med den polariserade kontakten.
4. Ventilation – Slitsar och öppningar i kabinettet finns där
för att tillgodose ventilation och för att se till att applikationen
fungerar tillförlitligt samt för att motverka överhettning.
Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas över.
Applikationen måste placeras så att dess omgivning inte
motverkar en tillräcklig ventilation. För att bibehålla god
ventilation får inte skivor eller en bordsduk eller liknande
placeras på applikationen. Placera applikationen minst 10
cm från omgivande väggar. Använd inte applikationen på
en säng, i en soffa, på en matta eller liknande ytor som kan
täppa till öppningarna för ventilationen. Denna applikation
för inte byggas in i till exempel en bokhylla eller stereo-rack
om inte tillräcklig ventilation kan tillgodoses eller om
tillverkarens instruktioner inte har hörsammats.
5. Vatten och fukt – Applikationen får inte användas i
närheten av vatten - till exempel nära ett badkar, handfat,
diskbänk, tvättmaskin, i en fuktig källare eller nära en
swimming pool etc.
6. Temperatur – Applikationen fungerar eventuellt inte kor-
rekt om den används vid extremt låga temperaturer. Den
ideala temperaturen för omgivningen är över +5°C (41°F).
7. Värme – Applikationen skall vara placerad så att den ej
befinner sig i närheten av värmekällor så som värmeelement,
värmeackumulatorer spisar eller andra applikationer
(inlkuderande förstärkare) som avger värme.
8. Elektrisk stöt – Försiktighet måste iakttagas så att inga
objekt ramlar eller vätskor spills in i inneslutningen genom
dess öppningar. Om ett metallobjekt, så som en hårnål
eller en nål, kommer i kontakt med insidan av denna
applikation, kan resultatet bli en farlig elektrisk stöt. För
familjer med barn, får dessa aldrig tillåtas stoppa in
någonting, speciellt inte metall, i denna applikation.
9. Borttagning av inneslutning – Tag aldrig bort
inneslutningen. Om de inre delarna vidrörs av misstag, kan
resultatet bli en farlig elektrisk stöt.
10. Magnetfält – Håll applikationen borta från magnetiska fält-
källor så som TV-apparater, högtalarsystem, radioapparater,
motoriserade leksaker eller magnetiserade objekt.
11. Rengöring – Koppla bort applikationen från väggurtaget
före rengöring. Använd inte lättflyktiga lösningsmedel så
som alkohol, thinner eller bensin etc. för att rengöra
kabinettet. Använd en ren torr trasa.
12. Tillbehör – Placera inte denna applikation på ett ostadigt
rack, ställning, stativ, hållare eller bord. Applikationen kan
falla och orsaka skada på både barn och vuxna samt
allvarligt skada på applikationen. Använd enbart ett rack,
ställning stativ hållare eller bord som rekommenderats av
fabrikanten eller som säljes tillsammans med applikationen.
All montering av applikationen måste följa tillverkarens
instruktioner och alla tillbehör för monteringen skall vara
rekommenderade av tillverkaren. En applikation i
kombination med ett rack skall flyttas med största
försiktighet. Hastiga stopp, överdrivna krafter och ojämna
ytor kan orsaka att applikationen och racket ramlar omkull.

No Preview Available !

Varning : Läs denna sida noga för en säker hantering.
VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER
13. Blixtnedslag – För ett ökat skydd av denna applikation
under ett åskväder eller när den lämnas oanvänd och
utan tillsyn en längre tid, koppla bort applikationen från
väggurtaget samt koppla bort antennen eller kabel-
systemet.
14. Onormal lukt – Om man känner en onormal lukt eller
rök, skall strömmen omedelbart slås AV och
applikationen skall kopplas bort från väggurtaget
Kontakta din återförsäljare eller närmaste
serviceverkstad.
STÄNG AV!
18. Kraftledningar – Ett utomhus antennsystem får inte vara
5placerat i närheten av luftkraftledningar, elektrisk belysning,
strömkretsar eller där den, om den faller omkull, kan
komma i kontakt med sådana kraftledningar eller
strömkretsar. Vid installation av ett utomhus antennsystem
skall yttersta försiktighet iakttagas för att undvika kontakt
med sådana kraftledningar eller strömkretsar då kontakt
med dessa kan innebära livsfara.
19. Strömurtag – Anslut inte annan audio-utrustning med en
strömförbrukning högre än den på baksidan specificerade.
Anslut aldrig annan elektrisk utrustning, så som ett strykjärn
eller en brödrost, till denna applikation för att förebygga
brand eller elektrisk stöt.
15. Skada som erfordrar service – Applikationen skall
servas av utbildad servicepersonal när:
A. Strömkabeln eller dess kontakt har skadats.
B. Objekt har fallit eller vätska har spillts i applikationen.
C. Applikationen har utsatts för regn eller vatten.
D. Applikationen inte verkar fungera normalt enligt
bruksanvisningen. Justera enbart de kontroller som
anges i bruksanvisningen på grund av att en felaktig
justering av andra kontroller kan orsaka skada och
erfordrar ofta utförliga arbeten av en utbildad
tekniker för att återställa applikationen till dess
normala funktion.
E. Applikationen har tappats eller inneslutningen är
skadad.
F. Applikationen uppvisar en märkbar skillnad i prestanda.
16. Service – Användaren får inte försöka att serva applikationen
på annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen. All
annan service skall utföras av utbildad servicepersonal.
17. Jordning av utomhusantenn – Om en utomhusantenn är
ansluten till applikationen, skall man vara noga med att
antennsystemet är jordat på så sätt att det ger ett visst
skydd mot strömrusningar samt statiska urladdningar. I
artikel 810 i National Electrical Code ANSI/NFPA 70 och
dess svenska motsvarighet finns information om korrekt
jordning av masten och dess stöd, jordning av
ingångsledningen till en urladdningsenhet för antenn, storlek
på jorddon placering av urladdningsenheten, anslutning av
jordelektroder samt föreskrifter för jordningselektroderna.
Se figuren.
20.Överbelastning – Överbelasta inte väggurtag, förlängnings-
kablar eller integrerade urtag då detta kan resultera i risk för
brand eller elektrisk stöt.
21. Anslutningar – Använd inte anslutningar andra än de av
tillverkaren rekommenderade då de kan orsaka faror.
22. Reservdelar – När reservdelar erfordras, skall man vara
noga med att serviceteknikern har använt reservdelar som
specificerats av tillverkaren eller reservdelar med
motsvarande prestanda som en originaldel. Ej auktoriserat
utbyte kan medföra brand, elektrisk stöt eller andra faror.
23. Säkerhetskontroll – Vid utförandet av service eller repa-
ration på denna applikation, be teknikern att utföra en
säkerhetskontroll för att avgöra om applikationen är i korrekt
användbart skick.
EXAMPLE PÅ ANTENNJORDNING ENLIGT NATIONAL
ELECTRICAL CODE
ANTENNKABEL
JORD-
KLÄMMOR
ELEKTRISK
SERVICE-
UTRUSTNING
NEC – NATIONAL ELECTRICAL CODE
URLADDNINGSENHET
(NEC SEKTION 810-20)
JORDDON
(NEC SEKTION 810-21)
JORDKLÄMMA
JORDNING AV INGÅENDE
STRÖMFÖRSÖRJNING
(NEC ART 250, DEL H)
OBS:
1. Post 3 erfordras inte för jordad eller polariserad utrustning.
2. Post 17 och 18 erfordras inte förutom för enheter med antenn-
anslutningar.
3. Post 17 överensstämmer med UL i U.S.A.