700-HL.pdf 데이터시트 (총 7 페이지) - 파일 다운로드 700-HL 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

%XOOHWLQ +/
,QWHUSRVLQJ,VRODWLRQ 5HOD\V

%XOOHWLQ +/
‡ 5HOD\ DQG 6RFNHW
$VVHPEOHG ,QWHUIDFH
‡ 63'7 ± $ 2XWSXW
‡ 12 665 2XWSXW
‡ ([WHUQDOO\ 5HSODFHDEOH
5HOD\
‡ %XLOWLQ 5HWDLQHU &OLS
‡ 6WDQGDUG /('
‡ ,GHDO IRU 3/& DQG 'ULYHV
$SSOLFDWLRQV
7$%/( 2) &217(176
'HVFULSWLRQ
3DJH 'HVFULSWLRQ
3DJH
3URGXFW 6HOHFWLRQ                    6SHFLILFDWLRQV                     
$FFHVVRULHV                       $SSUR[LPDWH 'LPHQVLRQV                
'HVFULSWLRQ
7KH %XOOHWLQ +/ *HQHUDO 3XUSRVH ,QWHUIDFH 5HOD\V IHDWXUH D IXOO\ DVVHPEOHG
UHOD\ HOHFWURPHFKDQLFDO RU VROLGVWDWH DQG VRFNHW 7KH 63'7 YHUVLRQ LV FDSDEOH RI
 $ SHU SROH 7KH 12 VROLGVWDWH UHOD\ KDV D $ UDWLQJ 7KH 63'7 UHOD\ IHDWXUH
$J6Q2 FRQWDFWV $OO +/ DVVHPEOHG GHYLFHV DUH 8/ OLVWHG &RLOV DUH DYDLODEOH LQ
D YDULHW\ RI $& DQG '& YROWDJHV
&RQIRUPLW\ WR 6WDQGDUGV
(1
(1
,(& 
&6$ 
8/ 
1(0$ ,(( 0$& &RPSOLDQW
,&6 &RPSOLDQW
$SSURYDOV
<RXU RUGHU PXVW LQFOXGH
‡ &DW 1R RI WKH DVVHPEOHG UHOD\
‡ ,I UHTXLUHG &DW 1R RI DQ\ DFFHVVRULHV
F85XV 5HFRJQL]HG )LOH (
*XLGH 1/'; 
F8/XV /LVWHG ZLWK $OOHQ%UDGOH\ VRFNHW
&( 0DUNHG SHU (8 /RZ 9ROWDJH
'LUHFWLYH ((& ((&
$%6 $PHULFDQ %XUHDX RI 6KLSSLQJ
www.DataSheet4U.com


No Preview Available !

%XOOHWLQ +/
,QWHUSRVLQJ,VRODWLRQ 5HOD\V
3URGXFW 6HOHFWLRQ
6WDQGDUG EXLOWLQ )HDWXUHV
‡ /('
‡ 5HYHUVH 3RODULW\
3URWHFWLRQ IRU '& ,QSXWV
‡ 6XUJH 3URWHFWLRQ
&DW 1R +/7=
&DW 1R +/6=
6SHFLILFDWLRQV
2XWSXW 7\SH
5HFRPPHQGHG 7LJKWHQLQJ
7RUTXH
:LUH 5DQJH
$SSURYDOV
$VVHPEOHG 'HYLFHV
,QSXW 9ROWDJHV
9 '&
9 '&
9 '&
9 $&'&
9 $&'&
9 $&'&
9 $&'&
9 $&'&
%XLOWLQ /&6& OHDNDJH
FXUUHQW VXSSUHVVLRQ
FLUFXLW
9 $& DQG 9 '&
%XLOWLQ /&6& OHDNDJH
FXUUHQW VXSSUHVVLRQ
FLUFXLW 9 $&
$ $ –
$  
63'7 &2 ,WK $
 1P PD[ OE±LQ
 PP« PP « $:*
F8/XV F85XV $%6 &(
&DW 1R
3NJ
4W\
)DFWRU\
VWRFNHG
,WHP
+/7= —
+/7= —
+/7= —
+/78
+/78
+/78
+/78
+/78
+/7/ —
$YDLODEOH LQ 1RYHPEHU 
+/7/ —
$YDLODEOH LQ 1RYHPEHU 


$ 
 12 VROLGVWDWH ,WK $
 1P PD[ OE±LQ
 PP« PP « $:*
F8/XV F85XV $%6 &(
&DW 1R
3NJ
4W\
)DFWRU\
VWRFNHG
,WHP
²
+/6= —
+/6= —
²
²
²
+/68 —
+/68 —
±


²
+/6/ —
$YDLODEOH LQ 1RYHPEHU 
+/6/ —
$YDLODEOH LQ 1RYHPEHU 


– 5HYHUVH SRODULW\ RQ WKH RXWSXW WHUPLQDOV RI WKH VROLGVWDWH UHOD\ ZLOO UHVXOW LQ WKH RXWSXW EHLQJ 21 UHJDUGOHVV RI WKH VWDWH RI WKH LQSXW YROWDJH
— (OHFWURPHFKDQLFDO UHOD\ WR VROLGVWDWH UHOD\ LQWHUFKDQJHDELOLW\ SRVVLEOH


No Preview Available !

%XOOHWLQ +/
,QWHUSRVLQJ,VRODWLRQ 5HOD\V
$FFHVVRULHV
&DW 1R 7%5
&DW 1R 7%6
&DW 1R 7%-%
'HVFULSWLRQ
3NJ
4W\
5HSODFHPHQW 5HOD\V
2UGHU PXVW EH IRU UHOD\V RU PXOWLSOHV RI 

5HSODFHPHQW 665
EODGH PLQLDWXUH UHOD\ IRU XVH ZLWK 12 665 RXWSXW
2UGHU PXVW EH IRU UHOD\V RU PXOWLSOHV RI 

:D\ -XPSHU
&DQ EH FXW WR UHTXLUHG OHQJWK Ith $ PD[ SHU ZD\
MXPSHU

6RFNHW ,QSXW
9ROWDJH
9
9
9
9
«9
9«9
9
9
9
9
«9
9«9
9
9
&RORU
5HG
*UD\
%OXH
&DW 1R
7%5
7%5
7%5
7%5
7%5
7%5
7%5
7%6
7%6
7%6
7%6
7%6
7%6
7%6
)DFWRU\
VWRFNHG
,WHP
7%-5
7%-*
7%-%
&DW 1R +1
(QG %DUULHU
8VHG IRU YLVXDO LQVSHFWLRQ RI JURXSV VDIH VHSDUDWLRQ RI
QHLJKERULQJ +/ PRGXOHV WKDW HQG ZLWK MXPSHUV
2UGHU PXVW EH IRU RU PXOWLSOHV RI 

6QDSLQ 0DUNHU
7KHVH VQDSLQ PDUNHUV KDYH D [ PP VXUIDFH DQG
VQDS LQWR WKH HMHFWLRQ OHYHU IRU WKH UHOD\


%ODFN
+1
%ODQN
7H[W
601
6HH SXEOLFDWLRQ
$ 
SDJH