K1181.pdf 데이터시트 (총 1 페이지) - 파일 다운로드 K1181 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

2SK1181
External dimensions 2 ...... FM100
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Ratings
VDSS
500
VGSS
±20
ID ±13
ID (pulse)
±52 (Tch 150ºC)
PD 85 (Tc = 25ºC)
EAS *
660
Tch 150
Tstg 55 to +150
*: VDD = 50V, L = 7mH, IL = 13A, unclamped,
See Figure 1 on Page 5.
(Ta = 25ºC)
Unit
V
V
A
A
W
mJ
ºC
ºC
Electrical Characteristics
Symbol
Ratings
min typ
V(BR) DSS
500
I GSS
I DSS
VTH 2.0
Re (yfs) 8.5 13
RDS (on)
0.35
Ciss 2700
Coss
350
ton 65
toff 180
max
±500
250
4.0
0.4
(Ta = 25ºC)
Unit Conditions
V ID = 250µA, VGS = 0V
nA VGS = ±20V
µA VDS = 500V, VGS = 0V
V VDS = 10V, ID = 250µA
S VDS = 10V, ID = 6.5A
VGS = 10V, ID = 6.5A
pF VDS = 25V, f = 1.0MHz,
pF VGS = 0V
ns ID = 6.5A, VDD = 250V,
VGS = 10V,
ns See Figure 2 on Page 5.
VDS ID Characteristics
12 10V
10
8
6 5V
4
2 4.5V
VGS = 4 V
0
0 5 10 15 20
VDS (V)
VGS ID Characteristics
14
VDS = 10V
12
10
8
6
4
TC = 55ºC
2 25ºC
125ºC
0
0 2 4 6 8 10
VGS (V)
ID RDS (ON) Characteristics
0.5
0.4
VGS =10V
0.3
0.2
0.1
0
0 2 4 6 8 10 12
ID (A)
ID Re (yfs)
20
10 TC = 55ºC
25ºC
5 125ºC
Characteristics
VDS = 10V
1
0.5
0.3
0.05 0.1
0.5 1
ID (A)
5 10 20
VGS VDS Characteristics
10
8
6
ID =13A
4
ID = 8.5A
2
0
2 5 10 20
VGS (V)
TC RDS (ON)
1.0
0.8
Characteristics
ID =6.5A
VGS =10V
0.6
0.4
0.2
0
50
0 50
Tc (ºC)
100
150
VDS Capacitance Characteristics
10000
5000
VGS = 0V
f = 1MHz
Ciss
1000
500
Coss
100
50
0
Crss
10 20 30 40 50
VDS (V)
VSD IDR Characteristics
14
12
10
8
6 VGS = 0V
4 5V,10V
2
0
0
0.5 1.0
1.5
VSD (V)
Safe Operating Area
(Tc = 25ºC)
100
50
10
5
ID (pulse) max
ID max LIMITED
(ON)
RDS
DC
1ms
OPERATION
(1s1ho0t0) µs
1
0.5
0.1
1
5 10
50 100
VDS (V)
500 1000
Ta PD Characteristics
90
80
70
60
50
40
30
20
10 Without heatsink
0
0 50 100
Ta (ºC)
150
12