K2421.pdf 데이터시트 (총 1 페이지) - 파일 다운로드 K2421 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

2SK2421
External dimensions 1 ...... FM20
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25ºC)
Symbol
Ratings
Unit
VDSS
60 V
VGSS
±20 V
ID
*ID (pulse) 1
±40
±160
A
A
PD
EAS *2
40 (Tc = 25ºC)
60
W
mJ
IAS 40 A
Tch 150 ºC
Tstg
55 to +150
ºC
1: PW 100µs, duty cycle 1%
* 2: VDD = 20V, L = 50µH, IL = 40A, unclamped, RG = 50,
* See Figure 1 on Page 5.
Electrical Characteristics
Symbol
Ratings
min typ
V(BR) DSS
60
I GSS
I DSS
VTH 2.0
Re (yfs)
18 25
RDS (on)
17.5
Ciss 2400
Coss
950
ton 400
toff 195
max
±100
100
4.0
20
(Ta = 25ºC)
Unit Conditions
V ID = 100µA, VGS = 0V
nA VGS = ±20V
µA VDS = 60V, VGS = 0V
V VDS = 10V, ID = 1mA
S VDS = 10V, ID = 20A
mVGS = 10V, ID = 20A
pF VDS = 25V, f = 1.0MHz,
pF VGS = 0V
ns ID = 20A, VDD 30V,
RL = 1.5, VGS = 10V,
ns See Figure 2 on Page 5.
VDS ID Characteristics
40
10V 5.5V
5V
30
20 VGS = 4.5V
10
0
0 12 345
VDS (V)
VGS ID Characteristics
40
VDS = 10V
30
20
TC = 55ºC
25ºC
10 125ºC
0
02 4
VGS (V)
6
ID Re (yfs) Characteristics
50
VDS = 10V
10
5
1
0.5
0.1
TC = 55ºC
25ºC
125ºC
0.5 1
5 10
ID (A)
50
VGS VDS Characteristics
2
1
0
45
ID = 40A
ID =20A
10
VGS (V)
20
VDS Capacitance Characteristics
7000
5000
VGS = 0V
f = 1MHz
Ciss
1000
500
Coss
Crss
100
0
10 20 30 40 50
VDS (V)
VSD IDR Characteristics
40
30
10V
20 5V
10
VGS = 0V
0
0 0.5 1.0 1.2
VSD (V)
28
ID RDS (ON) Characteristics
30
VGS =10V
20
10
0
0 10 20 30 40
ID (A)
TC RDS (ON)
40
30
Characteristics
ID =20A
VGS =10V
20
10
0
50
0 50
Tc (ºC)
100
150
Ta PD Characteristics
40
30
20
10
Without heatsink
0
0 50 100
Ta (ºC)
150