HR8188.pdf 데이터시트 (총 6 페이지) - 파일 다운로드 HR8188 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

HR7977
HR8007
HV 24.1KV
FV 4.1-7 KV
SV 0-800V
HV 27KV
FV 5-9KV
SV 20-675V
HR8029

No Preview Available !

HR8051
HV 25.2 KV
FV 4.1-8KV
SV 10-700V
HR8118
HV 26.8 KV
FV 5-9.1KV
SV 10-700V

No Preview Available !

HR8188
HV 26.1 KV
FV 5-9.9KV
SV 25-980V
HR8196
HV 27.7KV
FV 5.2-9.6KV
SV 20-820V

No Preview Available !

HR8316
HV 27.1KV
FV 5-9.7KV
SV 80-840V
HR8320
HV 27.2 KV
FV 4.5-9KV
SV 50-1000V

No Preview Available !

HR8342
HV 26.1KV
FV 4.3-9KV
SV 0-680V
HV 23 KV
FV 3-6.8KV
SV 0-650V
FSA16012M